About the author

Piotr Szadkowski

Piotr works as a Senior iOS Developer at Netguru.