About the author

Radek Zaleski

Senior Partner at Netguru